Subsidie SDE+ 2018

Ook in 2018 biedt de SDE+ subsidie regeling mogelijkheden. Grootverbruikers die over het algemeen een lage kostprijs van stroom hebben kunnen met deze Subsidie Duurzame Energieopwekking (SDE) op een rendabele manier te investeren in zonnepanelen. Deze stimuleringsmaatregel zorgt er voor dat u een vergoeding ontvangt voor iedere opgewekte kWh. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie zijn moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen.

Openstellingsrondes
De SDE+ 2018 heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De SDE+ voorjaarsronde 2018 is geopend van 13 maart tot en met 5 april. Uw aanvraag klaarzetten en indienen kan via mijn.rvo.nl.
In juni 2018 zal de minister het budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde bekend maken.

Budget
Het budget voor de SDE+ voorjaar 2018 is € 6 miljard.

U kunt u SDE+ aanvragen voor:

Zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting van meer dan 3 x 80A. Er zijn 2 categorieën:
-Zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp
-Zon-PV met een piekvermogen ≥ 1 MWp

De categorie zon-PV ≥ 15 kWp wordt alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80 A). Installaties met een grootverbruikersaansluiting kunnen geen gebruik maken van de salderingsregeling.

In de SDE+ 2018 zijn twee vermogensklassen voor zon-PV. Omdat grotere systemen kosteneffectiever zijn, is voor deze categorie een lager basisbedrag berekend. Ook de basisenergieprijs en het correctiebedrag zijn verschillend voor de kleine en de grote installaties.

‘Netlevering’ en ‘Niet-netlevering’
In de SDE+ 2018 zijn verschillende basisenergieprijzen en correctiebedragen gepubliceerd voor netlevering en niet-netlevering (eigen gebruik). Omdat u een groter financieel voordeel heeft als u de opgewekte elektriciteit zelf gebruikt, geldt voor ‘eigen gebruik’ een hoger correctiebedrag. De werkwijze is als volgt:

  • In het eLoket formulier geeft u aan hoeveel van de productie wordt gebruikt voor ‘niet –netlevering’ (eigen verbruik) in kWh. Abusievelijk wordt in het formulier hierbij de eenheid kWp aan toegevoegd in plaats van kWh. RVO.nl is hiervan op de hoogte. De ingevulde waarde blijft in kWh ondanks de verkeerde weergave van de eenheid op het formulier.
  • De subsidieverlening wordt gebaseerd op de basisenergieprijs voor ‘netlevering’.
  • De voorschotten worden ingesteld op basis van de verdeling tussen ‘netlevering’ en ‘niet-netlevering’ over de afgelopen periode van een jaar of als deze niet bepaald is, een opgave van de aanvrager.
  • De bijstelling van de voorschotten wordt berekend op basis van de door CertiQ aan de meetwaarden toegekende labeling ‘netlevering’ en ‘niet-netlevering’.

Contact met netbeheerder voor subsidieaanvraag
Met het verzwaren van een bestaande aansluiting of het aanleggen van een nieuwe grootverbruikersaansluiting gaan hoge kosten gepaard. Neem contact op met uw netbeheerder voor een prijsindicatie en een termijn waarbinnen de aansluiting aangelegd kan worden.

Dakopstelling
Door voor de aanvraag een goede analyse te maken van het dak waarop de installatie geplaatst zal worden, zorgt u voor een snelle realisatie binnen de termijn van 1,5 of 3 jaar. Bereken het dakoppervlak goed en houdt rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan. Bepaal ook of het dak voldoende draagkracht heeft om hierop de installatie te kunnen plaatsen.

De realisatietermijn voor de categorie zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp is ook in 2018 anderhalf jaar. Voor deze categorie hoeft u RVO.nl geen opdrachtverstrekking(en) te sturen. Voor alle andere categorieën is het toesturen van de opdrachtverstrekking(en) binnen 1 jaar na uw subsidiebeschikking vereist.

Voor projecten met een veldopstelling met een SDE-beschikking vanaf 2016 zijn er mogelijkheden om voor de investeringskosten ten behoeve van de netaansluiting Energie-investeringaftrek (EIA) aan te vragen. Producenten met een kleinverbruikersaansluiting kunnen mogelijk gebruik maken van:

  • Salderingsregeling
  • Energie-investeringsaftrek (EIA)
  • Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties.

Zie ook de rekenvoorbeelden op rvo.nl